VISI, MISI & OBJEKTIF

 

Visi
Untuk menghasilkan modal insan  dalam bidang teknologi kejuruteraan kimia dan polimer

Misi
Untuk menjadi pusat teknologi kejuruteraan kimia & polimer

Objektif Fakulti
1.Untuk menghasilkan sumber manusia mahir dalam bidang teknologi kimia dan polimer
2.Sebagai sebahagian usaha negara ke arah menjadi negara industri menjelang 2020
3.Untuk membangun dan memperkembangkan keupayaan, kualiti dan keberkesanan tenaga kerja dalam bidang teknologi polimer & kimia
4.Mempromosi teknologi kejuruteraan kimia & polimer di rantau ini.