Contoh Soalan Pengajian Malaysia

Kuiz

Soalan-soalan kuiz biasanya berbentuk isi tempat kosong atau soalan pilihan betul atau salah:

1.  _________________ merupakan salah satu sub etnik di Malaysia yang kebanyakannya tinggal di Johor dan berasal dari Sulawesi.

2. Nyatakan faktor-faktor yang membawa kepada kerosakan akhlak remaja masa kini ?

3. Pada tahun __________ Tanah Melayu telah jatuh ke tangan Inggeris.

4. Singapura telah keluar daripada Malaysia pada 1 April 1978.

        Betul / Salah

 

Test & Final Exam

Bahagian A : Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang paling tepat.

 1.        _______________________ merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia dan menjadi landasan kepada pemerintahan  kerajaan Malaysia.                                                                                                                 (2 markah)

 

2.        Apakah yang dimaksudkan dengan “Sejarah” :

    _____________________________________________________________________

                    _____________________________________________________________________ (2 markah)

                

3.        Malaysia mengamalkan Sistem Pengasingan Kuasa yang melibatkan badan-badan penting dalam negara. Nyatakan bidang tugas badan-badan berikut :              

a.        Eksekutif        : ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

b.       Legislatif        : ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

                                                                                                                                                       (6 markah)

 Bahagian B : Jawab semua soalan di bahagian ini dan pilih jawapan yang paling tepat.

 1. Apakah faktor utama penjajahan barat ke atas negara kita?
  1. Faktor ekonomi
  2. Faktor ekonomi dan agama
  3. Faktor budaya dan ekonomi
  4. Faktor sosial, budaya, ekonomi dan agama
 1. Siapakah ketua utama bagi Persekutuan Malaysia?
  1. Perdana Menteri
  2. Yang di Pertuan Agong
  3. Kabinet
  4. Ketua Setiausaha Negara

 

 1. Siapakah yang layak menjadi calon Yang di Pertuan Agong?
  1. Semua anggota Majlis Raja-raja
  2. Sultan/Raja
  3. Wakil-wakil yang dilantik oleh baginda dari setiap negeri
  4.  B dan C

 1. Pilih kenyataan yang benar tentang doktrin pengasingan kuasa yang diamalkan di Malaysia.

                                 I.      Diamalkan bagi mengelakkan berlakunya pemusatan kuasa.

                               II.      Melibatkan pembahagian kuasa pemerintahan antara parlimen dan raja-raja Melayu.

                             III.      Melibatkan pembahagian kuasa pemerintahan antara badan perundangan, eksekutif dan kehakiman.

                             IV.      Melibatkan pembahagian kuasa pemerintahan antara badan perundangan, eksekutif, kehakiman dan raja-raja.

  1. Semua di atas      C.   I, II dan III
  2. I dan III                  D.   I sahaja

 

 1. Berikut adalah faktor-faktor penghalang kepada Integrasi Nasional kecuali
  1. Prasangka     C.   Personaliti
  2. Perkauman   D.   Etnosentrisme

      (10 markah)

Bahagian C : Jawab satu soalan daripada soalan-soalan di bawah.

 1. Malaysia mempunyai badan kehakiman yang lengkap dan tersusun. Lakarkan satu gambarajah yang menunjukkan struktur dan kedudukan mahkamah di Malaysia. (10 markah)

 

 1. Malaysia memiliki struktur dan sistem pentadbiran yang tersendiri. Lakarkan satu gambarajah lengkap yang menunjukkan struktur pentadbiran dalam kerajaan Malaysia. (10 markah)

 

 1. Malaysia memiliki satu Institusi Beraja yang kukuh dan berpengaruh dalam struktur pentadbirannya. Apakah institusi seperti ini perlu ada dalam sebuah pentadbiran di Malaysia dan bagaimanakah kedudukannya pada masa akan datang? Berikan pendapat anda. (10 markah)